BIP

Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, informuję, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO oraz:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach.

DANE KONTAKTOWE:

adres: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Wojska Polskiego 10

e-mail: sp3@oswiata.tychy.pl

tel. 32/227 32 86

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

DANE KONTAKTOWE:


Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod.sp3@oswiata.tychy.pl

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach obowiązków określonych ww. przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

3. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie ww. przepisów prawa oraz podmiotów świadczących asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie Instrukcji Kancelaryjnej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH:

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3) przenoszenia swoich danych osobowych,

4) usunięcia swoich danych osobowych,

5) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, rozpatrzenia wniosku, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może  skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, warunkiem rozpatrzenia wniosku lub gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć ani wykonać takiej umowy lub rozpatrzyć wniosku.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

X. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2018-08-29 12:43:08 Zmiana publikacji sp3tychy
2 2018-07-05 13:33:00 Zmiana publikacji sp3tychy
3 2018-07-05 09:31:31 Zmiana publikacji sp3tychy


stronę wyświetlono 613 razy Artykuł wyświetlony 613 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.